Методическая работа

ЕМК оқу-әдістемелік кеңесінің

2021 — 2022 оқу жылына арналған

жұмыс жоспары

 

   Әдістемелік   Кеңестің негізгі міндеттері:

 • Оқу-тәрбие үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету сапасының мониторингін ұйымдастыру.
 • Колледжде шығарылатын оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді, құралдарды және басқа да материалдарды жоспарлау, сараптауды ұйымдастыру және баспаға ұсыну.
 • Колледжде оқу-тәрбие үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету және жетілдіру.
 • ОТП (оқу-тәрбие процесі) жетілдіру және ұйымдастыру бойынша озық тәжірибелерін жинақтау және тарату
 • Оқытушылардың біліктілігін арттыру, қайта даярлау және аттестаттау жүйесін жетілдіру, оқу процесінің мазмұнын талдау.
 • Колледжде әдістемелік жұмысты үйлестіру.
 • Оқытудың жаңа технологияларын, әдістерін, құралдарын енгізу және қолданыстағыларын жетілдіру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.
 • Оқытушыларды аттестаттауға қатысу.
 • Сапа менеджменті жүйесін дамыту және оқу процесіне әдістемелік әзірлемелердің нәтижелерін енгізу бойынша ұсыныстар дайындау.
 • Шығармашылық топтардың, ӘЦК жұмыстарын ұйымдастыру.
 • Педагогикалық ұжымның ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру бойынша жұмысты үйлестіру.
 • Білім беруді дамыту және оны іске асыруда басым бағыттарды қалыптастыру мәселелері бойынша ұсыныстар әзірлеу.
Іс-шаралар атауы Орындау мерзімі Жауаптылар
 

I

1-отырыс

1. 2021-2022 оқу жылына әдістемелік кеңес және  пәндік ӘЦК жұмыс жоспарын қарастыру және бекіту

2. Модульдік бағдарламаларға арналған ОЖЖ және сабақ жоспарының құрылымына қойылатын талаптар. Жұмыс оқу бағдарламаларын (ОЖЖ, силлабустар) қарау және бекіту.

3. 2021 — 2022 оқу жылына арналған медиапланды, әдістемелік материалдар мен лицензияланған құралдарды қарау және бекіту.

4.Утверждение состава ӘЦК құрамын бекіту

5. Пәндік апталарды, ашық сабақтарды және басқа да ашық іс-шараларды өткізу кестелерін келісу

 

қыркүйек Директордың  оқу ісі жөніндегі орынбасары -Джакупова Н.К.

 

Әдіскер —

Окатаева Б.Ж.

ӘЦК төрайымдары

Директордың  оқу ісі жөніндегі орынбасары -Джакупова Н.К.

ӘЦК төрайымдары

 

Әдіскер —

Окатаева Б.Ж.

ӘЦК төрайымдары

 

 II 2-отырыс

1. 2021-2022 оқу жылында оқытушыларды аттестациялау бойынша ӘЦК жұмысын ұйымдастыру.

2. Өздігінен білім алудың жеке жоспары бойынша оқытушылардың жұмысын ұйымдастыру

3. 2021-2022 жылдарға арналған біліктілікті арттыру курстарының жоспарын бекіту

4. Педагогтың әдістемелік құжаттамасын әзірлеу және ресімдеу бойынша талаптар, ОӘК тексеру нәтижелері

Қараша  

Директордың  оқу ісі жөніндегі орынбасары -Джакупова Н.К.

Әдіскер —

Окатаева Б.Ж.

Әдіскер

Окатаева Б.Ж.

ӘЦК төрайымдары

III                                 3-отырыс

1. Оқытушылардың әдістемелік жұмысының рейтингі (1 семестр)

2. Педагогтердің сабақтарына қатысуын талдау: Оқу-әдістемелік құжаттама, жұмыс әдістерін, формаларын, сабақта инновациялық технологияларды қолдану, динамика. 3.Колледжде кәсіптік бағдар беру жұмысын ұйымдастыру

4. Өздігінен білім алуды ұйымдастыру, педагогтердің біліктілігін арттырудың негізгі курстарының тақырыптарын қалыптастыру.

Қаңтар  

Директордың  оқу ісі жөніндегі орынбасары,

Әдіскер —

ӘЦК төрайымдары

 

Директордың  оқу ісі жөніндегі орынбасары     Әдіскер

ӘЦК төрайымдары

қабылдау комиссиясының хатшысы-

Әдіскер

ӘЦК төрайымдары

 

IV 4-отырыс

1. . 2021-2022 оқу жылының 1 семестріндегі ӘЦК жұмысын талдау.

2. Медиа-жоспарды, ғылыми жарияланымдарды, оқытушылардың 1 семестрдегі түрлі деңгейдегі конкурстарға қатысуын талдау

3. Колледж мамандықтары бойынша аккредиттеуден кейінгі мониторинг материалдарын дайындау.

4. Аттестатталатын педагогтардың құжаттарын дайындау

5. Колледжішілік «Үздік сабақ» конкурсын өткізуге дайындық.

Наурыз  

 

ӘЦК төрайымдары

Әдіскер —

Окатаева Б.Ж.

 

Директордың  оқу ісі жөніндегі орынбасары -Джакупова Н.К.

аттестаттау комиссиясының хатшысы-

Әдіскер —

Окатаева Б.Ж.

V 5-отырыс

1.  2021-2022 оқу жылындағы ӘЦК-ның атқарған жұмыстары туралы есеп.

2. Оқытушылар есебінің қорытындысы

3. БПМ, шығармашылық топтардың жұмысын талдау және қорытындылары.

4. «Үздік сабақ» колледжішілік байқауының қорытындысы.

5. Әдістемелік  кеңес және ӘЦК-ның жаңа оқу жылына жұмысты жоспарлау туралы

Маусым  

ӘЦК төрайымдары

 

Әдіскер —

Окатаева Б.Ж.

Әдіскер

 

Директордың  оқу ісі жөніндегі орынбасары -Джакупова Н.К.

 

 

План

работы методического кабинета на 2021-2022 уч.год

 

Цели методической работы:

-обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса  в колледже

-повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического коллектива

-оказание помощи преподавателям в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания

-анализ результативности образовательного процесса.

 

Основные задачи методической работы:

-изучение и внедрение современных  методик и приемов обучения для формирования профессионально значимых знаний , умений и навыков;

-создание условий для творческой работы учителей по преподаваемому предмету, по самообразованию и совершенствованию педагогического мастерства;

-обработка учебных и образовательных программ, ориентированных на развитие учащихся;

-совершенствование видов и форм диагностики и контроля;

-активация работы предметно-цикловых  комиссий;

-совершенствование информационного обеспечения

-выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта     творчески работающих преподавателей колледжа и колледжей города;

-совершенствование педагогической квалификации преподавателей;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 п/п Наименование мероприятий сроки ответственные Форма завершения
Организационная работа
1 Анализ обобщения результатов научно-методической работы за  2020-2021  уч.год Май-июнь методист Отчет по научно-методической работе
2 Планирование работы на 2021-2022 уч.год август методист План работы
3 Рейтинг по методической работе преподавателей 1 раз в семестр методист Составление рейтинга
4 Организовать работу следующих ЦМК:

-цикла общеобразовательных дисциплин

-цикла спецдисциплин

-цикла Основы сестринского дела

-цикла общепрофессиональных дисциплин

По плану ЦМК Председатели ЦМК Протоколы, материалы
5 Организация предметных недель По плану ЦМК Председатели ЦМК Материалы, буклеты
6 Организация школы начинающего педагога и наставничества По плану методист

 

Председатели ЦМК

Материалы, протокол
7 Подбор, анализ, систематизация методического банка данных колледжа(картотека, методические разработки, УМК, изготовление видеотеки, электронных учебников) в течении года методист

 

Председатели ЦМК

Методическая копилка
8 Подготовка материалов для педсоветов, метод.советов, метод.семинаров.

Подготовка статей для публикаций в печатных изданиях

в течении года методист

Председатели ЦМК

Преподаватели

публикации
9 Оформление метод.кабинета

Оформление документации по методической работе (программы, планы, графики и т.д.)

ноябрь

cентябрь

август

методист

 

Председатели ЦМК

10 Организация выставок методической и педагогической литературы

-новинок, статей, журналов  на тему «Новое в педагогической науке»

Выставка печатных и электронных методических пособий тема «Учебный процесс: новаторство и традиции»

В течении года 1 раз в семестр

 

 

 

апрель

методист

библиотекарь

 

 

методист

председатели ЦМК

 

 

Выставка печатных и электронных методических пособий

11 Информационное обеспечение аттестации преподавателей и консультация преподавателей проходящих аттестацию Октябрь-апрель методист

 

Председатели ЦМК

Индивидуальные консультации
12 Подготовка и проведение олимпиад по всем предметам    «Марафон знаний» Октябрь- декабрь методист

 

Председатели ЦМК

разработка положений, заданий
13 Разработка электронных учеб.пособий, методических пособий, рекомендаций, УМК дисциплин В течении года методист

 

Председатели ЦМК

методические рекомендации по разработке метод.пособий
14 Смотр кабинетов, УМК дисциплин преподавателей

предметная олимпиада «Марафон знаний»

Организация и проведение методической выставки электронных учебных пособий, УМК.

 

Конкурс «Лучшее методическое пособие»

Конкурс «Лучший урок»

 

Январь

 

 

ноябрь

 

 

Май-июнь

 

 

май

в течение года

Предс. ЦМК

Методист

Зам.дир по ПО, УР

 

Предс. ЦМК

Методист

 

 

Предс.ЦМК

Методист

Выпуск сборника методических достижений преподавателей колледжа
15 Методическая неделя профессионального мастерства

«Педагог профессионального образования: от компетенций к профессионально-педагогической культуре»

март Предс.ЦМК

Методист

материалы
16 Педагогические чтения на тему

«Кредитно-модульное обучение как фактор повышения качества образования».

 

Январь

 

Методист

Председатели ЦМК

преподаватели

Педчтения, материалы
17 Взаимопроверка ЦМК Январь Председатели ЦМК справки
18 Участие преподавателей  и студентов в областных, республиканских и международных научно-практических конференциях в том числе онлайн и дистанционных. В течении года Методист Председатели ЦМК

преподаватели

Научные работы
19 Участие в научно-практической конференции в рамках международного сотрудничества (Россия г.Омск, г.Первоуральск) В течении года Методист

Председатели ЦМК

преподаватели

Сборник материалов конференции
20 Участие в Конкурсе творческих исследовательских проектов В течении года Методист

Предс.ЦМК

Научные работы
21 Участие в предметных олимпиадах международного, республиканского ,областного уровня , в том числе онлайн и дистанционных .,

— городского уровня:

-основы права, политология, философия  ( ЕкИНЕУ)

В течении года

 

По графику

Методист

 

Председатели ЦМК

Дипломы, сертификаты
22 Проведение внутриколледжного чемпионата WS Январь — март 2021 года Директор колледжа, зам.дир. по УР, зам.дир. по ПО,

предс. ЦМК, преподаватели спец.дисциплин

Материалы чемпионата сертификаты
23 Освещение на сайте колледжа лучших уроков и мероприятий. В течении года Предс.ЦМК,

преподаватели

 

Материалы сайта колледжа
24 Продолжить работу по оформлению и накоплению результатов индивидуальной работы преподавателей по теме самообразования В течение года Методист,

Председатели ЦМК

Портфолио преподавателей
Методическая работа
1 Координация методической работы В течении года методист

 

Планы работы
2 Отслеживание результативности инновационных процессов через проведение открытых уроков  в рамках предметных недель По планам ЦМК методист

 

Председатели ЦМК

График открытых уроков
3 Повышение квалификации педагогов колледжа НЦПК, РИПКСО «Орлеу», НАО «Талап» систематически Зам.дир.по УР

Методист

 

План работы
4 Утверждение плана работы аттестационной комиссии.

-Подготовка и проведение аттестации преподавателей

октябрь

 

Октябрь-март

методист

 

методист

предс.ЦМК Преподаватели

Приказ, протокол,

Материалы,

протокол, отзывы

 

5 Подготовка и проведение методических совещаний с использованием элементов новых технологий

 

В течении года

 

методист

 

протокол,

материалы,

 

6 Paботa над созданием электронной базы учебно-методической литературы В течении года методист

предс.ЦМК Преподаватели библиотекарь

медиатека

 

7 Участие преподавателей в работе творческой группы по изучению и внедрению технологии кредитно-модульного обучения в УВП колледжа В течение года Методист,

руководитель ВТГ

 

Материалы работы творческой группы
8 Деятельность ЦМК:

-выработка и утверждение плана на новый учебный год

-решение частных организационных вопросов на заседаниях ЦМК по темам

-анализ деятельности ЦМК по  полугодиям  и итогам учебного года

—      организация творческой исследовательской деятельности студентов и преподавателей

—      диагностика работы преподавателей

—      анализ сверки календарно-тематических планов и учебных журналов

—      Посещение заседаний цикловых комиссий

-Подготовка и проведение предметной олимпиады «Марафона знаний» с цикловыми комиссиями:

— общеобразовательных дисциплин;

— общепрофессиональных дисциплин;

—      Спец. Дисциплин

—      Основ сестринского дела

—      Подготовка и проведение предметных недель

 

Сентябрь

 

Ежемесячно

 

Июнь

 

 

 

В течении года

 

 

1раз в месяц

 

 

 

ноябрь

 

 

 

 

 

По планам ЦМК

 

 

 

методист

 

Председатели ЦМК

 

Председатели ЦМК

 

 

Председатели ЦМК

 

 

методист

 

Председатели ЦМК

 

методист

 

Председатели ЦМК

Протокол, материалы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты рейтинга,

мониторинг

 

справка

 

 

материалы олимпиады, протокол

 

 

 

 

 

 

 

Материалы

Методические семинары
Методический семинар №1
 

 

Технология организации самостоятельной работы студентов октябрь Зам по УР, методист Протокол, материалы
Методический семинар №2 декабрь
Методы кредитно-модульной  технологии в рамках модернизации технического и профессионального образования. Зам по УР

 

Протокол, материалы
Разработка урока в кредитно-модульной технологии. методист
Особенности контроля усвоения знаний и оценки их в кредитно-модульной технологии обучения. председатели ЦМК
 Методический семинар №3 февраль
Технологии активного обучения как средство развития  функциональной грамотности студентов колледжа. Председатели ПЦК Протокол, материалы
 Методический семинар №4 апрель
Представление результатов работы педагогов по внедрению педагогических технологий или работы над методической темой в виде публикаций в научно- методических периодических изданиях различного уровня, выступлениях на форумах и т.д. Преподаватели Протокол, материалы